รถไฟฟ้าควรเป็นขนส่งสาธารณะสำหรับทุกคน ไม่ใช่แค่ทางเลือกสำหรับคนพอมีสตางค์ มีนักวิชาการจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเคยพูดกับดิฉันว่า “ค่าที่อยู่อาศัยและค่าเดินทางรวมแล้วไม่ควรเกิน30% ของรายได้ขั้นต่ำของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่พออยู่ได้” นโยบายเช่นนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนควรร่วมกันผลักดันให้เกิดขึ้น

รสนา โตสิตระกูล